Grootfontein, Middelburg, Oos Kaap - Eastern Cape

Die jongste seun van die stamvader het alreeds in 1798 op die plaas gewoon. Die eerste amptelike registrasie het eers in 1836 plaas gevind toe dit aan die twee broers Nicolaas (b8c6) en Hendrik Tjaart Jacobus (b8c11), albei die seuns van Nicolaas (b8) as erfpaggrond toegeken is. Hulle het egter lank voor die datum op die plaas gewoon, want die oorspronklike plaas wat nou as museum dien, is al in 1827 opgerig. Die plaas was toe byna 3800 hektaar groot, teenoor sy huidige grootte van 11418 hektaar.
Maar dis nie net die Van der Walts wat verbintenis met die plaas het nie. Ook die Vorsters het 'n reuse aandeel daarin gehad. Van die eerste nasate die Van der Walt-bewoners van Grootfontein was met Vorsters getroud, en so ook weer van hulle kinders. Die plaas het in die laaste twee of drie dekades van die vorige eeu aan die Vorsters behoort. Verder kom die familiename van die Krugers en die Duvenages ook in noue verband met Grootfontein voor. Ook 'n Du Plessis-familie het een hoekie bewoon.
Bron: Nuusbrief argief

 Grootfontein, Middelburg Eastern Cape

It is believed that the youngest son of the progenitor (“stamvader”), Nicolaas (b8) lived on the farm as early as 1798. The first official registrations of the farms were only logged in 1836 in favor of Nicolaas (b8c6) and Hendrik Tjaart Jacobus (b8c11) both sons of Nicolaas (b8). They must have inhabited the farm long before that because records show the homestead was built in 1827.

At that time the farm comprised 3,800 hectares in comparison with the existing 11,418 hectares.

Other family names also had strong connections to Grootfontein.

The Vorster family has had a great influence in the history of the farm as well. The first van der Walt’s and their children married into the Vorster family. As a result of these marriages the farm has belong to the Vorster family for the last two or three decades.

The Kruger and Duvenages families have also had close ties to Grootfontein. History tells us that a family by the name of Du Plessis family lived on a corner block of the land at some stage as well.

Please send comments to the wemmaster via the contact form at the top